Welkom op
Regeling TSO (Stopt met ingang van 01-01-2019 !)
De tussenschoolse opvang maakt deel uit van Het Sticht, Stichting voor Katholiek en neutraal bijzonder basisonderwijs. De bijbehorende statuten zijn ter inzage via www.hetsticht.nl
De organisatie van de tussenschoolse opvang is in handen van een coördinator. Op elke locatie is er een vertegenwoordiger van het onderwijsteam als contactpersoon aangesteld. Deze communiceert met de overblijfcommissie over de dagelijkse gang van zaken.
Taken coördinator                                                                
  •  zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn op alle locaties
  •  regelen van vervanging bij verhindering
  •  het beheren van de kas
  •  zorg voor aanschaf en vervanging materiaal
  •  uitvoeren van de administratie (verkoop kaarten en verwerking         van de kaarten)
  •   fungeren als aanspreekpunt ouders en leerkrachten
  •  uitbetalen van vergoedingen aan vrijwilligers
  •  in overleg met schoolleiding verzorgen van professionalisering
  •  afstemmen van toegevoegde activiteiten tijdens de TSO
Financiën
Kosten van de tussenschoolse opvang bedragen € 1,50 per keer.

Centrum
Ouders dienen per vooruitbetaling een kaart van min. € 6.- te kopen. Ouders krijgen na betaling altijd een kwitantie. De kaart blijft op school. Ouders kunnen altijd de kaart opvragen om te kijken wanneer en hoeveel ze betaald hebben. Ook kunnen ouders zien hoeveel tegoed er nog op de kaart staat.

Kerckebosch
Op locatie Kerckebosch loopt de tussenschoolse opvang via de groepsleerkrachten en krijgen de ouders periodiek (om de twee maanden) een rekening. Gelieve deze vlot te betalen.
Er is een groot team van vaste hulpkrachten. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding tot de daarvoor wettelijk gestelde norm.

Toezicht
De kinderen eten en spelen altijd onder toezicht. Zij mogen zonder toestemming van de ouders/verzorgers niet van het schoolterrein af. De omgangsregels en gedragscodes die op school gelden, zijn ook van kracht gedurende de tussen schoolse opvang.

Extra activiteiten
Tijdens de TSO worden periodiek extra activiteiten aangeboden (denk aan dansclinics).

Verzekering
De tussenschoolse opvang valt onder de reguliere schoolverzekering; zowel kinderen als vrijwilligers

Communicatie
Berichtgeving betreffende de tussenschoolse opvang vindt plaats via de nieuwsbrief en publicatie op deze website.

Eindverantwoordelijk
Het bevoegd gezag mandateert de schoolleiding als eindverantwoordelijke voor de tussenschoolse opvang. De directeur onderhoudt het contact met de coördinator betreffende de organisatie en de financiële administratie.

Bestemming opbrengsten
Vergoeding vrijwilligers/scholing/aanvulling speelmateriaal/traktaties/feestdagen/vergoeding voor gebruik lokalen.


BSO

Kinderopvang op de Damiaan
Volgens de wet Kinderopvang zijn basisscholen verplicht BSO aan te bieden. De Damiaanschool vindt het wenselijk de buitenschoolse opvang te laten plaatsvinden door erkende, professionele kinderopvangorganisaties.
De Damiaanschool werkt samen met:
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co. Zowel op locatie centrum als locatie Kerckebosch. Informatie via www.kmnkindenco.nl
Alleen locatie centrum heeft voorschoolse opvang.
BSO Kiekeboe  heeft vestigingen op verschillende locaties in Zeist. Informatie via www.kiekeboe.info
BSO Sterrenbos op locatie Kerckebosch. Informatie via www.bsosterrenbos.nl
BSO Het Kraaienest op locatie Kerckebosch. Informatie via www.bsohetkraaienest.nl