Leerplicht 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar is een kind leerplichtig. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde activiteiten genoemd in schoolgids, lesrooster, jaarplanning en kalender. Het is niet toegestaan de leerlingen te onthouden van leerplicht.
De leerlingen zijn verplicht alle lesuren te volgen. Het is dus niet toegestaan om buiten de hier genoemde vakanties en vrije dagen nog eens extra vakantiedagen op te nemen. Houdt u daar bij uw vakantieplanning rekening mee. De school kan op schriftelijk verzoek van de ouders een leerling voor bijzondere omstandigheden verlof verlenen.
Vul daarvoor digitaal het verlofformulier in en stuur het retour naar info@damiaanschool.nl

U vindt de regels van leerplicht en extra verlof hier.
Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de ambtenaar leerplicht.